Certifikáty a IMS

Certifikáty a IMS

V spoločnosti VÝVOJ Martin, a.s. sa už vyše 60 rokov snažíme o spokojnosť našich zákazníkov. 

Napriek neustále sa zvyšujúcim nárokom, sa nám darí plniť potrebné štandardy a požiadavky noriem. Dôkazom nášho úsilia sú získané certifikáty podľa požiadaviek ISO noriem, potvrdenia, povolenia a rozhodnutia:

EN ISO 45001:2018 -  Certifikát, ktorý stvrdzuje, že sme zaviedli a používame systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy v oblasti vývoj a výskum cestných strojov a dopravných zariadení;  opravy a úpravy cestných strojov a dopravných zariadení; výskum a vývoj vojenských zbraní a náhradných dielov na vojenské zbrane; vývoj, výroba rekonštrukcie a servis agregátov a technologických zariadení spracovateľského priemyslu s dôrazom na strojárstvo v rozsahu voľných živností; vývoj, výroba, rekonštrukcie, predaj a servis priemyselných polohovadiel, technologických prípravkov a robotických systémov v rozsahu voľných živností; poradenská a expertná činnosť, inžiniering, projektové riadenie.

EN ISO 14001:2015 - špecifikuje požiadavky systému environmentálneho manažérstva tak, že umožní organizácii pripraviť a implementovať politiku a dlhodobé ciele, ktoré zohľadňujú právne požiadavky a informácie o významných environmentálnych aspektoch. Hlavným cieľom tejto normy je podporiť ochranu životného prostredia a prevenciu znečisťovania v rovnováhe so sociálno-hospodárskymi potrebami. Preukázanie úspešnej implementácie tejto normy môže organizácia použiť na to, aby presvedčila zainteresované strany, že má primeraný systém environmentálneho manažérstva.

EN ISO 9001:2015 - špecifikuje požiadavky, ktoré možno využiť  pri internej aplikácii v rámci organizácie, alebo na certifikáciu či na zmluvné účely.

SOŠ AQAP 2110:2010 – obsahuje požiadavky NATO na kvalitu. SOŠ AQAP obsahuje požiadavky, ktoré ak sa primerane realizujú, poskytujú dôveru v schopnosti dodávateľa dodávať produkt, ktorý zodpovedá požiadavkám, dohodnutým v zmluve s odberateľom.

Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa -  Stupeň utajenia ,,Dôverné“ pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou, pre postúpenie a vznik utajovanej skutočnosti.

Povolenie obchodovať s vojenským materiálom - umožňuje kúpu/predaj vojenského materiálu, zahraničnoobchodnú činnosť s vojenským materiálom, interkomunitárnu prepravu vojenského materiálu, sprostredkovateľskú činnosť s vojenským materiálom. Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR.

Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj - oprávňuje VÝVOJ Martin a.s. vykonávať výskum a vývoj. Osvedčenie je vydané akreditačným orgánom Ministerstvom školstva SR. Platnosť je šesť rokov od vydania.

Oznámenie o pridelení NCAGE - kód výrobcu/dodávateľa pridelený Odborom kodifikácie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

OMB Approval 1405-0002 - umožňuje import produktov obrannej techniky, obranných služieb alebo technických údajov do Spojených štátov.

IMS - Integrovaný manažérsky systém je najkomplexnejší manažérsky nástroj pre správu a údržbu rozvojových obchodných praktík.  IMS upravuje pracovné postupy a procesy zodpovednosti v rámci produktivity, kvality, ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia. Integrovaný systém riadenie je založený na právnych predpisoch a uznávaných národných a medzinárodných štandardoch. IMS vystihuje stratégie, ciele a aktivity, ktoré zabezpečia spokojných zákazníkov, zamestnancov, akcionárov aj verejnosť.